Hep Destek Tam Destek  
Menü
Kulüp
 • Haberler
 • Fenerbahce WBN
 • Stadyum
 • Takim
 • Takim Potresi
 • Sampiyon Kadrolar •
Lig
 • Puan Durumu
 • Fikstür
 • Mac Raporu
 • Golcülerimiz
Ziyaretci Bölümü

 • Guestbook
 

BarcaBenfica 4 - 0 Fenerbahçe WBN
Nou Camp Luz
2691

Hava ko?ullar? futbol için son derece müsaitti ve Nou Camp Luz tam 2691 ki?ilik bir izleyici kitlesinin ak?n?na u?rad?. Maç?n orta hakemi Denis Sarsur, yard?mc?lar? ise Wendelin Teschke ve Charly Cros.Oyuncular: Ilmberger - Kuebler, Zimmermann, Volmert - Taffin, Rademacher, Maneth, Rensch - Ballner, Blauenstein, Chappate.

Sahaya sürülenler: Güncan - Fersini, Wattanasak, Miguel, Eliasson - Çavsar, Kele?, Akba?ak - Elefteryao?lu, Sezer, Caney.

BarcaBenfica kar??la?maya 3-4-3 dizlimi ile ba?larken Fenerbahçe WBN, 4-3-3 dizilimini tercih ediyor.U?akspor oyuncular? kendi kafalar?na göre oynamaya ba?lay?nca saha içinde ya?ad?klar? karma?a taktiklerine de yans?d? ve kabiliyetlerinin yeterli seviyeye inmesine neden oldu.18.dakika geçilirken, Mathias Maneth sa? kanattan ceza sahas?na y?ld?r?m gibi girdi, kendisine engel olmak isteyen kaleciyi de çal?mlayan bu futbolcu, topu zorlanmadan filelere gönderdi. Durum ?imdi 1 - 0, Barca üstünlü?ü ele geçirdi.Barca ad?na fark? artt?ran ve durumu 2 - 0 yapan golü, soldan geli?en atakta yar?m voleyle topu a?lara gönderen Yoann Taffin kaydetti.26. dakikada, tak?m arkada?lar?n?n geri dönmekte gecikti?ini farkeden Tino Rensch, serbest vuru?u hemen kullanmak isteyen rakibinin yar?m metre önünde durup topu engellemek için aya??n? uzat?nca sar? kart gördü.Mathias Maneth tak?m?na 27. dakikada bir gol daha kazand?racakt?, ama kaleci Volkan Güncan üstün çabalar?yla misafir tak?m? oyunda tutmay? ba?ard?.Mathias Maneth 28. dakikada, birkaç h?zl? ve ba?ar?l? k?sa pastan sonra ceza sahas?n?n d???ndan çekti?i ?utta Barca ad?na gol arad?. Ancak, Volkan Güncan harika bir kurtar?? yap?nca hevesi kursa??nda kald?.U?akspor futbolcular? sahaya da??l?mda oldukça zorland?lar, organizasyonlar? kötü durumdayd?.?lk yar? skoru 2 - 0 oldu.Bu devre Barca bask?l? oynayarak yüzde 80 topa sahip olma oran?na ula?t?.

Devre aras?nda U?akspor antrenörü tak?m için haz?rlam?? oldu?u oyun plan?n? oyuncular?na birkez daha anlatt? ve bunun sonucunda oyuncular?n saha içi dizilimleri yeterli seviyesine geldi.Barca oyuncusu Tino Rensch, 52. dakikada, durumu 3 - 0 yapan golü sa? kanattan ald??? pas sonras? yapt??? düzgün vuru?la kaydetti.Art arda gelen itme ve çekmelerden sonra, Barca tak?m?ndan Yoann Taffin sar? kart gördü.U?akspor tak?m?n?n oyuncular? takti?i henüz benimsememi? gözüktüler, maçta yeterli bir dizili? deneyimiyle oynuyorlard?.65. dakika yakla??rken Barca menajeri de?i?iklik yapma gere?i duydu. Mathias Maneth oyundan ç?kt?, onun yerineGian-Reto Metzler oyuna girdi.Bugün maçta son duran topu kullanan Mathias Maneth oyundan ç?k?yor. Onun ç?k???yla, Edgar Rademacher duran top becerilerini gösterebilmek için bekledi?i ?ans? yakalad?.65.dakikada Barca antrenörü taraftar?n yo?un iste?ine daha fazla dayanamad? ve oyundan Edgar Rademacher ç?karken yerine yo?un tezahüratlarla Jean-Michel Schaad girdi.Edgar Rademachersahada olmad??? için, duran toplar? kullanacak yeni isim Tino Rensch oluyor.Hakem U?akspor tak?m?ndan S?tk? Elefteryao?lu faul yap?nca tereddüt etmeden elini cebine götürüp sar? kart?n? gösterdi.75. dakikada sol kanattan gelen h?zl? bir ak?n sonras?nda Barca skoru 4 - 0 yapt?. Corvin Ballner aç?s? çok dar olmas?na ra?men ??k bir vuru?la topu a?lara gönderdi.Nico Volmert maç?n 79. dakikas?nda yakalad??? inan?lmaz f?rsatla skorbordda Barca hanesine bir gol daha kaydettirebilirdi, ancak vurdu?u ?ut çatal?n hemen üzerinden geçti. 86. dakikada misafir tak?m skordaki fark? azaltacak gol f?rsat?n? rakip defans?n bir anl?k hatas?nda Habib Sezer bombo? pozisyonda kal?nca yakalam?? oldu. Ancak bu oyuncu çok kötü bir vuru?la topu kalecinin kuca??na b?rakt?.88. dakikada Barca tak?m?ndan Timo Chappate zamanlama hatas? yap?p rakibine arkadan çok sert girince hakemin eli cebine uzand?. Cebinden ç?kan kart?n rengi sar? olunca Timo Chappate derin bir soluk ald?. Seyircinin protestosu maç? cam bölme arkas?ndan anlatan bizlerin kula??na kadar geldi.Barca tak?m?ndan Maurice Blauenstein isimli oyuncunun, tak?m arkada?lar?n?n ortadan yapt??? bask?n?n ard?ndan büyük çabalar harcayarak vurdu?u ?ut üst direkten döndü?ünde, skor tabelas?n?n süre hanesi maçta 88 dakikan?n geride kald???n? gösteriyordu. Maçta oynanmam?? olarak kabul edilen süre dördüncü hakem taraf?ndan 1 dakika olarak ilan edildi. Hâlâ bir iki atak daha izleyebiliriz.Hakemin biti? düdü?ü ile maç 4 - 0 sona erdi. Barca topa yüzde 76 sahip oldu.

Barca tak?m?ndan Nico Volmert, maça damgas?n? vurdu.Ancak Gian-Reto Metzler çok kötü bir maç ç?kard?.En ba?ar?l? U?akspor oyuncusu S?tk? Elefteryao?lu oldu.Öte yandan, Ulrik Eliasson istediklerini sahaya yans?tmakta oldukça zorland?.I??l ???l, güne?li bir günde 35000 ki?i GOZZY ARENA turnikelerinden giri? yapt?. Maç?n orta hakemi Gerrardo Guelli, yard?mc?lar? ise Alejandro Uncal ve Mazin Ibn-Gibril.Sol kanattaki güzel atak organizasyonlar? 7. dakikada Zaza Gignashvili taraf?ndan Burkospor ad?na bir golle sonuçland?r?ld? ve oyuncu tak?m?n? 1 - 0 öne geçirdi.Dakika 14 ve konuk ekip Jason van Beek sayesinde ??k bir gol buldu. Göbekten geli?en atakta son vuru? a?larla bulu?unca skor 1 - 1 ile e?itlendi.Burkospor taraftarlar? 24. dakikada sevince bo?uldu. Sol taraftaki güzel bir verkaç sonucunda topu a?lara yollayan Vladimír Va?u?, tak?m?n? 2 - 1 öne geçirdi.U?akspor maç? dengeye getirmesini bildi. 28. dakika içerisinde S?awomir Abramczyk kaleciyle aras?nda bulunan oyuncular? s?ras?yla ekarte ettikten sonra çekti?i ?utla durumu 2 - 2 yapt?.U?akspor tak?m?ndan Mehmet Özgür Ertürkmen 35. dakikada misafir tak?m? öne geçirebilirdi, ama Ahmed El-Hendy k?vrak bir hareketle topu rakibinin aya??ndan ald?.36. dakikada U?akspor tak?m?n? öne geçirmek için sa?dan yard?ran Mete Sun kaleciyle burun buruna geldi. Ancak panter Ahmed El-Hendy, topu rakibinin aya??ndan almas?n? bildi.U?akspor 42. dakikada 2 - 3 öne geçti. Berker Dorukhan sol kanattan geli?en atakta ??k bir plaseyle topu kalecinin uzanamayaca?? kö?eye b?rakt?.Devre aras?nda durum, 2 - 3 .U?akspor tak?m?ndan Halil Utku Eryüzlü 47. dakikada ev sahibi tak?m?n defans?n?n arkas?na s?zd? ve geriye bir tek bo? kaleye topu yuvarlamas? kalm??t? ancak rakibin sol beki son anda yeti?ti ve çizgi üzerinden topu ç?kard?.48. dakika oynan?rken, sol bekteki anla?mazl??? iyi de?erlendiren Mete Sun kaleciyle kar?? kar??ya kald?. Topu çekerek kaleciyi yat?rd?ktan sonra ??k bir a??rtma ile konuk tak?ma bir gol daha kazand?rd?. 2 - 4.Kullan?lan korner at???nda, içeriye kateden Joe McComb topu Gustaw Hibner ile bulu?turdu ancak top direkten döndü.Maçta 60 dakika geride kal?rken U?akspor bir gol daha bulmak için oyunu rakip sahaya y??d?. Cumhur Caney ceza sahas?na girmek istedi ama ev sahibi tak?m?n savunmas? buna izin vermedi.Bugün Onur Ra?it Gümü? için bu kanatta oynad??? en güzel günlerden biri. Özellikle 61. dakikada tak?m arkada?? Halil Utku Eryüzlü ile topu bulu?turdu?u pozisyonda yapt??? orta görülmeye de?erdi ancak bu pozisyonda kaleci de ba?ar?l?yd? ve gole izin vermedi.Burkospor, mümkün oldu?unca oyunu taç çizgisi kenarlar?na ta??y?p, ataklar? oradan geli?tirme niyetinde.Burkospor maçtan kopmad???n? gösterdi. 69. dakikada Gustaw Hibner sa? kanattan gelen topu a?lara göndererek skoru 3 - 4 yapt?.U?akspor skordaki üstünlü?ünü bir say? daha art?rmaya Halil Utku Eryüzlü sa?dan sert vuru?la kaleyi yoklad???nda çok yakla?t?, ancak aç?y? iyi ayarlayamayan oyuncunun ?utu yan a?larda kald?.Hakem 90 dakikan?n sonuna 2 dakika oynanmam?? kabul edilen süre ekledi.

1 - 0 Mathias Maneth (18)
2 - 0 Yoann Taffin (22)
3 - 0 Tino Rensch (52)
4 - 0 Corvin Ballner (75)
 
Tino Rensch (26)
Yoann Taffin (64)
S?tk? Elefteryao?lu (67)
Timo Chappate (88)